Toegang tot huisvesting

We willen dat onze jongeren in de gemeente kunnen blijven. We willen zelf ook kunnen blijven wanneer we ouder worden. Dit vergt een intelligente verdeling van de leefomgeving in harmonie met het huidige kader.

Eén van de beschikbare instrumenten is een participatie-onderzoek om het gemeentelijke structuurschema (schéma de structure communal) te actualiseren en een verdichting van woningen waar dit nog moet of kan gebeuren.

  • Wij ondersteunen de transformatie van huizen in woongelegenheden die het samenleven tussen generaties bevorderen of de verdeling ervan wanneer ze te groot zijn geworden.
  • Woningen moeten toegankelijker voor bescheiden inkomens. Wij moedigen de aankoop van woningen die door de gemeente ter beschikking worden gesteld voor renovatie van sociale woningen aan. Wij stimuleren duurzaam wonen met een sociaal en ecologisch woonbeleid.

 

Jeugdcultuur verdient ruimte

Wij willen de verschillende jeugdbewegingen en jeugdwerkvormen uitnodigen om elkaar te ontmoeten om samen te kunnen werken en te versterken. Als groene partij staan we erop dat convivialiteit en respect voor de natuur in de activiteiten worden geïntegreerd.

  • Laten we een jongerenagora organiseren om samen met hen op zoek te gaan naar activiteiten die hen mobiliseren en laten we hun begeleiden in hun projecten.
  • Laten we activiteiten lanceren op specifieke gebieden (wetenschap, cultuur, milieu, enz.) met de tussenkomst van lokale experts.  

 

Milieubehoud en natuurbescherming

Het natuurlijk erfgoed is in gevaar. Biodiversiteit is essentieel voor onze levenskwaliteit. De bevordering van milieuacties ter bescherming van de biodiversiteit op het gemeentelijk grondgebied is van essentieel belang.

  • We komen op voor een duurzame ruimtelijke ordening om de schadelijke gevolgen voor ons erfgoed danig te beperken.
  • Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (PCDN) nieuw leven inblazen.
  • De aanstelling van een landelijke buurtwerker per dorp.
  • De uitvoering van een natuurpark van de Dijle hoort opnieuw op de agenda te staan.

 

Open en efficiënte administratie

De gemeente moet ten dienste staan van de inwoners. Deze moeten betrokken worden bij de beleidslijnen, de beraadslagingen en de beslissingen.

  • « Au Grez de l’Info » omvormen tot een participatief communicatiemiddel, met een onafhankelijke redactieraad.
  • Op regelmatige basis agora’s organiseren die van dorp tot dorp rondtrekken om concrete punten te bespreken.
Share This